Reklamačny poriadok - Oprava, údržba, servis gitár

Oprava, údržba, servis gitár
Prejsť na obsah


REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
 
 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2.  
 3. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby poskytované subjektom Radovan Nikolovič, Goetheho 25, 040 18 Košice, IČO: 46425471 v súlade s predmetom jeho podnikania. Je záväzný pre Poskytovateľa aj Objednávateľa.
 4.  
 5. Týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľ informuje Objednávateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane pojmov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť, aj o vykonávaní záručných opráv.
 6.  
 7. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady poskytovanej služby. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného nástroja, vrátením ceny služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby. Odborným posúdením sa rozumie vyjadrenie osoby vykonanej službu (opravu, úpravu, servis) pred podaním reklamácie.
 8.  
 9. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste a zároveň je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa www.opravagitar.com.


 
Čl. II
Zodpovednosť za vady
 
   
 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré vzniknú na opravovanej, upravovanej časti nástroja a vady ktoré začali brániť riadnemu užívaniu nástroja na jej účel, ktoré sa vyskytnú po prevzatí nástroja v záručnej dobe.
 2.  
 3. Objednávateľ je povinný skontrolovať nástroj pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady zistené pri preberaní nástroja. Zistené zjavné vady je Objednávateľ povinný okamžite oznámiť Poskytovateľovi, ktorý zjedná nápravu. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude Poskytovateľ akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
 4.  
 5. Nemožno považovať vadu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebovania nástroja, mechanického poškodenia, nešetrného zaobchádzania, nesprávneho používania alebo neoprávneného zásahu.
 6.  
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za vady ak:   
       
a)  Objednávateľ spôsobil vadu tovaru sám;
b)  Objednávateľ pred prevzatím nástroja o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
c)  vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia nástroja spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním nástroja, nešetrným zaobchádzaním s nástrojom či mechanickým poškodením nástroja;
d)  boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do nástroja alebo jeho súčastí, nesprávnym a neodborným servisom a to úmyselne i neúmyselne;
e)  sa nástroj reklamuje po uplynutí záručnej doby.


         
   
 1. Pri odstrániteľnej vade má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu nástroja na jej účel, má Objednávateľ právo na vrátenie ceny za danú službu. Rovnaké práva na vrátenie ceny za službu má Objednávateľ aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 2.  
 3. Ak Poskytovateľ nevybaví reklamáciu odstrániteľnej vady v lehote 30 kalendárnych dní, má Objednávateľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu     neodstrániteľnú.
 4.  
 5. V prípade estetických vád časti nástroja, ktoré neboli predmetom opravy alebo úpravy, ale nebránia riadnemu užívaniu nástroja, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby. Výška zľavy je vecou dohody medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.
 6.  
 7. Objednávateľ nie je oprávnený od Poskytovateľa požadovať vrátenie ceny za službu z dôvodu jej nepotrebnosti.


 
Čl. III
Plynutie záručnej doby
 
   
 1. Záručná doba na opravu, úpravu alebo servisný úkon je 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia  nástroja Objednávateľom.
 2.  
 3. Práva  zo  zodpovednosti za vady nástroja, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4.  
 5. Doba od  uplatnenia práva zo  zodpovednosti za vady  až do doby, keď Objednávateľ po skončení opravy bol povinný nástroj prevziať, sa do     záručnej doby nepočíta. Poskytovateľ je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o  tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o termíne jej ukončenia (Reklamačný lístok).
 
 
ČI. IV
Povinnosti poskytovateľa, objednávateľa a postup pri uplatnení reklamácie
 
   
 1. Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu na ktoromkoľvek mieste dohodnutom s Poskytovateľom telefonicky alebo mailom.
 2.  
 3. Poskytovateľ je povinný vybavovať reklamácie.
 4.  
 5. Objednávateľ je povinný podať správu Poskytovateľovi o vadách nástroja bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, a to predložením chybného   nástroja do rúk Poskytovateľa.
 6.  
 7. Objednávateľ, ktorý uplatňuje reklamáciu, vyplní Reklamačný lístok, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá chybný tovar Poskytovateľovi spolu so všetkými súčasťami chybného nástroja. V Reklamačnom lístku uvedie  Objednávateľ uplatňujúci reklamáciu kontaktné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, príp. e – mail), na ktoré bude Poskytovateľom vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 8.  
 9. Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi kópiu Reklamačného lístku.
 10.  
 11. Objednávateľ predloží doklady o vykonaní opravy, úpravy alebo servisu, s dátumom prevzatia od kedy plynie lehota na reklamáciu, taktiež riadne vyplnený „Reklamačný lístok“ s uvedeným dátumom odovzdania nástroja po oprave, úprave alebo servise, pečiatkou a podpisom Poskytovateľa. Neúplné alebo neoprávnene zmenené doklady o vykonaní opravy úpravy alebo služby sú neplatné!
 12.  
 13. Ak nebude ktorákoľvek z  uvedených podmienok zo strany Objednávateľa riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
 14.  
 15. Záručná reklamácia sa vybaví záručnou opravou v lehote do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie, pričom do tejto lehoty sa nezahŕňajú dni pracovného pokoja a štátne sviatky.
 16.  
 17. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu záručnou opravou, Poskytovateľ môže vrátiť cenu za služby.
 18.  
 19. Poskytovateľ je povinný po vybavení reklamácie ponechať Objednávateľovi Reklamačný lístok ktorý si Objednávateľ uchová do uplynutia riadnej záruky.
 20.  
 21. Objednávateľ si prevezme vybavenú reklamáciu na základe predloženia kópie Reklamačného lístku. V prípade straty kópie Reklamačného lístku ako preberacieho dokladu sa postupuje podľa obchodných podmienok Poskytovateľa.
 22.  
 23. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezplatne.
 24.  
 25. V prípade opakovanej, neoprávnene uplatnenej reklamácie, môže Poskytovateľ od Objednávateľa požadovať náhradu škody, ktorá mu pri opakovanom vybavovaní neoprávnenej reklamácie vznikla, a to najmä náklady na súdneho znalca, poštovné, balné, prípadne iné náklady súvisiace s vystavením odborného posudku.
 26.  
 27. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 28.  
 29. V prípade žiadosti Objednávateľa o zastavenie reklamačného konania Objednávateľ telefonicky alebo mailom oboznámi Poskytovateľa  o ukončení reklamácie, na základe ktorého bude reklamačné konanie zastavené a nástroj bude bezodkladne vrátený Objednávateľovi do užívania.
 30.  
 31. Ustanovenie žiadneho zákona neukladá povinnosť Poskytovateľa poskytnúť náhradný nástroj Objednávateľovi počas doby vybavenia reklamácie. Poskytovateľ tak môže učiniť z dobrej vôle a sám si určiť podmienky, za akých túto službu Objednávateľovi poskytne.


 
ČI. V
Záverečné ustanovenia
 
   
 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.3.2019.
 2.  
 3. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na opravy, úpravy a servisné úkony poskytnuté pred nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti.
 4.  
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


 
V Košiciach dňa 16.2.2019Návrat na obsah