Obchodne podmienky - Oprava, údržba, servis gitár

Oprava, údržba, servis gitár
Prejsť na obsah


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


 
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách o úprave a oprave veci (ďalej nástroja alebo časti nástroja) uzatvorených medzi spoločnosťou Oprava, údržba, servis gitár Radovan Nikolovič so sídlom Goetheho 25, 040 18 Košice, IČO: 46 42 54 71, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Košiciach pod č. 820-71399, ako Poskytovateľom a Objednávateľom – zákazníkom, ktorých predmetom sú oprava, úprava a servis strunových brnkacích nástrojov.

 
   
 1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o úprave a oprave veci (ďalej nástroja alebo časti nástroja) uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – zákazníkom pre opravu, údržbu a servis strunových brnkacích nástrojov a to aj v ústnej forme, s čím Objednávateľ objednaním služby u Poskytovateľa súhlasí. Poskytovateľ aj Objednávateľ sú povinní riadiť sa týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Tieto      všeobecné obchodné podmienky sa nachádzajú na viditeľnom mieste v prevádzke      Poskytovateľa, rovnako ako aj na webovej stránke Poskytovateľa www.opravagitar.com
 3.  
 4. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa a ustanoveniami § 652 až    § 656 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 5.  
 6. Poskytovateľom získané objednávky sú právne záväzné v okamihu ich prijatia.
 7.  
 8. Objednávateľ – zákazník odovzdaním nástroja v mieste prevádzky Poskytovateľa vyjadruje svoj súhlas Poskytovateľovi, plne manipulovať s vecou podľa potreby, ktorú si vec vyžaduje  pre úplnú diagnostiku rozsahu poškodenia.
 9.  
 10. Poskytovateľ sa zaväzuje objednanú službu dodať riadne, v dohodnutý čas a bezodkladne v zodpovedajúcej kvalite.
 11.  
 12. Všetky údaje uvedené v objednávke Objednávateľa – zákazníka, týkajúce sa typu služby, množstva, spôsobu opravy a iné sú pre Poskytovateľa v momente prijatia objednávky záväzné, iba ak Poskytovateľ objednávku neodmietne.
 13.  
 14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od výkonu objednávky a vec vrátiť bez servisného zásahu. Objednávateľovi tým nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
 15.  
 16. Pokiaľ z dôvodu na strane Objednávateľa – zákazníka nedodrží Poskytovateľ úplne alebo čiastočne zmluvný záväzok, nevzniká Objednávateľovi nárok na náhradu vzniknutej škody.
 
Čl. II
Osobitné ustanovenia
 
   
 1. Poskytovateľ prijíma objednávky služieb na počkanie na základe Pracovného listu. Zákazky na počkanie vybavuje do 2 hodín. Z technických dôvodov môžu byť zákazky prijaté 2 hodiny pred ukončením pracovnej doby odovzdané na nasledujúci možný pracovný deň.
 2.  
 3. Objednávky služieb, ktoré sa nedajú vykonať na počkanie, Poskytovateľ prijíma na základe písomne vyplneného Pracovného listu, kde Objednávateľ – zákazník podrobne uvedie poškodenia a vady nástroja, ktoré požaduje opraviť. V prípade, že Objednávateľ – zákazník poskytne mylné informácie, Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody. Na Pracovný list Objednávateľ ďalej uvedie svoje meno a kontakt, na ktorý ho bude Poskytovateľ v prípade potreby či vybavenia zákazky kontaktovať. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že sa na uvedené kontaktné údaje      nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Objednávateľ po vyplnení pracovného listu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Objednávateľa – zákazníka nebude poskytovať tretej strane ani ich iným spôsobom šíriť.
 4.  
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje po prijatí objednávky Objednávateľa vykonať opravu nástroja v čo možno najkratšej lehote, vždy však v závislosti od druhu vady alebo poškodenia nástroja, ako aj dostupnosti súčiastok a dielov nevyhnutných pre opravu nástroja na trhu. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa      Objednávateľ zaväzuje počas zmluvného vzťahu s Poskytovateľom poskytnúť Poskytovateľovi ním odôvodnene vyžadovanú a nevyhnutnú súčinnosť pri      vykonaní opravy nástroja.
 6.  
 7. Až do dokončenia opravy nástroja môže Objednávateľ od zmluvy o oprave odstúpiť (zrušiť objednávku) i bez uvedenia dôvodu, avšak v takomto prípade je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi čiastku za preukázateľne vykonané úkony a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má Poskytovateľ právo požadovať od Objednávateľa náhradu za vynaložené náklady súvisiace s odstúpením od zmluvy o oprave (preprava materiálu, penále subdodávateľom a pod.).
 8.  
 9. Poskytovateľ po vybavení zákazky vyzve Objednávateľa – zákazníka na vyzdvihnutie hotovej zákazky na kontakt uvedený na Pracovnom liste. Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od vybavenia zákazky. Ak tak neurobí, je Poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu poplatku za uskladnenie.
 10.  
 11. Hotové zákazky sa uchovávajú po dobu 1 mesiaca od oznámenia ich zhotovenia, po uplynutí tejto lehoty za zákazky Poskytovateľ neručí. Ak si Objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ právo vec predať alebo riadne zlikvidovať.
 12.  
 13. Poskytovateľ vydáva hotové zákazky Objednávateľovi – zákazníkovi na základe predloženia kópie Pracovného listu bez zisťovania totožnosti zákazníka. Za škody spôsobené stratou kópie Pracovného listu Poskytovateľ neručí. Za stratu kópie Pracovného listu môže účtovať Poskytovateľ poplatok.
 14.  
 15. Objednávateľ – zákazník berie na vedomie, že poškodená a následne opravovaná vec už nikdy nebude ako nová. Pri servisnom zásahu, úprave povrchovej úpravy či výmene náhradných dielov môžu vzniknúť oderky, menšie nerovnosti, medzierky, stopy po lepidle, rozdiely vo farebnom odtieni nových náhradných dielov a iné.
 16.  
 17. Objednávateľ – zákazník ďalej berie na vedomie a súhlasí, že pri manipulácii či servisnom zásahu môže prísť k rozšíreniu pôvodného poškodenia, alebo sa môže prejaviť skrytá chyba, ktorá môže nástroj poškodiť, znefunkčniť, alebo môže prísť pri manipulácii s nástrojom k prejaveniu či odhaleniu iných chýb, resp. poškodení, ktoré nie sú      na prvý pohľad zjavné a ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytej chyby nástroja      a neznáša žiadne náklady s tým spojené, ak tieto poškodenia nezavinil, a to najmä, avšak nie len, pri prevzatých nástrojoch po      páde, rozobratých nástrojoch, poškodených neodborným zásahom či      poškodených tekutinami alebo chemikáliami.
 18.  
 19. Poskytovateľ nenesie žiadny podiel na rozhodnutí Objednávateľa – zákazníka, či nástroj nechá alebo nenechá opraviť. Rozhodnutie Objednávateľa – zákazníka o oprave je dobrovoľné, pričom by mal zvážiť vek, hodnotu, stav a kvalitu vyhotovenia nástroja v súvislosti s cenou jej opravy. Pri staršom nástroji, fyzicky opotrebovanému, či nástroju nižšej      kvality výroby, napodobneninách (fejk), či nástrojoch s rozsiahlym poškodením je predpoklad, že sa môže po oprave prejaviť iná vada, ktorá nebola súčasťou prvej opravy, alebo sa môže aj opravená vada opäť prejaviť. Objednávateľovi – zákazníkovi tým nevzniká žiadne právo na vrátenie ceny za opravu.
 20.  
 21. Náhradné diely používané Poskytovateľom v rámci opravy nemusia byť originálnymi dielmi pre príslušné značky, čo Zákazník po oboznámení berie na vedomie.
 22.  
 23. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vec podľa potreby previezť na opravu mimo dielne či niektoré opravy vybaviť sprostredkovane.
 
Čl. III
Cena
 
   
 1. Pre všetky predmety dodávok, materiál, náhradné diely, výkony a práce, platia vždy ceny platné v deň uzatvárania objednávky o oprave, úprave a servise. Cena opravy, úpravy a servisu je predbežne a odhadom uvedená v objednávke, a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť opravy alebo údržby. Táto cena môže podliehať zmenám za podmienok uvedených ďalej.
 2.  
 3. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah opravy,  údržby alebo servisu presahuje rozsah dohodnutý v objednávke o oprave, úprave a servise, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť cenu o opravu, úpravu a servis, je dodávateľ povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť a požiadať ho o jeho súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, dodávateľ môže vykonať opravu,  údržbu alebo servis len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alebo odstúpiť od zmluvy, v tom prípade má však nárok na náhradu vynaložených nákladov a ceny odpovedajúcej vykonanému plneniu.
 4.  
 5. Ak nie je možné stanoviť cenu pri preberaní nástroja, Poskytovateľ informuje Objednávateľa – zákazníka o cene služby vopred a ten cenu odsúhlasí (SMS, e-mail, telefonicky).
 6.  
 7. Poskytovateľ je oprávnený aj odsúhlasené ceny zvýšiť v prípade, že pri demontáži nástroja dôjde k preukázateľnému a Poskytovateľom nezavinenému      nárastu nákladov súvisiacich s opravou, úpravou nástroja. Ide zväčša o cenu spotrebných náhradných dielov, ktorých stav nie je možné zistiť bez demontáže nástroja, pričom po demontáži sa nedajú opätovne      použiť a musia byť nahradené novým náhradným dielom.
 8.  
 9. Objednávateľ – zákazník uhradí cenu za služby pri preberaní hotovej zákazky. V prípade potreby je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať zaplatenie zálohy vopred.
 
Čl. IV
Záruky a reklamácie
 
   
 1. Objednávateľ – zákazník je povinný nástroj pri preberaní riadne skontrolovať, vyskúšať a prípadné vady nástroja či služby reklamovať priamo na mieste odovzdania. Dodatočne zistené vady či poškodenia má Poskytovateľ právo neuznať ak je možné, že mohli vzniknúť dodatočne po odovzdaní Poskytovateľom.
 2.  
 3. Objednávateľ nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak tovar nemá vady. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť Objednávateľovi peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. V prípade, že zakúpený výrobok vykazuje vadu, počas plynutia záručnej doby má Objednávateľ právo uplatniť riadnu reklamáciu.
 4.  
 5. Záručná doba na servisný úkon je 3 mesiace.
 6.  
 7. Pri uplatnení riadnej reklamácie sa postupuje podľa Reklamačného poriadku Poskytovateľa, ktorý sa nachádza na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa, rovnako ako aj na webovej stránke Poskytovateľa www.opravagitar.com.
 8.  
 9. V prípade nespokojnosti s vykonanou službou môže Objednávateľ – zákazník kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom e-mail adresy zverejnenej na stránke Poskytovateľa www.opravagitar.com v sekcii „Kontakt“, telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Poskytovateľ sa zaväzuje odpovedať a podať stanovisko najneskôr do 30 kalendárnych dní.
 
ČI. V
Záverečné ustanovenia
 
   
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2019.
 2.  
 3. Ustanovenia týchto všeobecných obchodným podmienok sa vzťahujú aj na služby kúpené pred nadobudnutím ich platnosti a účinnosti.
 4.  
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 
v Košiciach dňa 16.2.2019
Návrat na obsah